Alternative utbedringsmetoder ved betongrehabilitering

Side er under utarbeidelse.

 

Tilstandskontroll:

Reparasjonskostnadene ved betongrehabilitering stiger raskt med økende skadeomfang. Når en har oversikt over en konstruksjons tilstand er det enklere å iverksette beskyttende eller preventive tiltak før en skade oppstår.

Det finnes flere ulike metoder for utbedring og beskyttelse av betong. Før en går i gang med omfattende vedlikehold/rehabilitering anbefales det at det gjennomføres en tilstandskontroll. Den kartlegger skadeomfanget og skadeårsakene. Ved en tilstandskontroll bør det foretas målinger av armeringsoverdekning, betongkvalitet, karbonatiseringsdybde og kloridinnhold.

Kontroll av armeringsoverdekning gjøres ved hjelp av et covermeter som måler avstanden fra betongoverflaten inn til armeringsjernet. Måling av betongkvaliteten gjøres mest hensiktsmessig ved uttak av borkjerne. Borkjernen brukes til kartlegging av ulike fasthetsverdier (trykk, strekk, etc) og porestruktur. Til måling av karbonatiseringsdybde benyttes en fenoftalein-løsning som angir betongens pH-verdi.  Kontrollen foretas på en frisk bruddflate eller på en utboret kjerne. Måling av kloridinnhold kan gjøres på flere måter. Det vanligste er å analysere borestøv fra betongen. Kloridtester bør utføres på et laboratorium, for å oppnå mest mulige nøyaktige verdier. Det finnes øvre grenser for hvor mye klorider betong kan inneholde før korrosjon inntrer.

I tillegg til ovenstående kontrollmetoder, bør det foretas en visuell kontroll av betongen. (Riss, sårskader etc.)